AGRA - ET SKANDINAVISK KONSERN

Agra er et av Skandinavias største merkevarebaserte næringsmiddelkonsern med selskaper lokalisert i Norge, Sverige og Danmark.

Virksomheter

Agra har virksomhetene Stryhns, Mills og Foodmark

rapsblomster

STRATEGI & VISJON

Agras strategiske fokus er lønnsom vekst innenfor næringsmidler med sterke merker og posisjoner i Skandinavia. Med utgangspunkt i vår kjernekompetanse skal konsernet vokse gjennom innovasjon, allianser og oppkjøp.

Agras visjon er å bli det mest fremgangsrike næringsmiddelkonsern i Skandinavia. Med fremgangsrik menes best på et veiet forhold mellom EBIT-margin og vekst.

FNs bærekraftsmål

BÆREKRAFT I AGRA

Helt siden starten i 1885 har det vært viktig for oss i Agra å drive ansvarlig, på en måte som gir positiv verdi for samfunn og miljø.

I dag kaller vi dette for vårt bærekraftarbeid.

Gjennom våre selskaper Stryhns, Foodmark og Mills skal vi fortsette å bidra til å løse lokale og globale utfordringer, spesielt innenfor områder hvor vi kan ha stor påvirkning.  Vi bruker FNs bærekraftmål* som rammeverk for vår bærekraftstrategi. Hvert selskap har valgt ut målene som er mest forretningskritiske for seg og som de kan påvirke gjennom produktene de selger, sin produksjon og sin leverandørkjede.

*I september  2015 vedtok 193 medlemsland i FN 17 bærekraftmål på vegne av verden. Målene fungere som et felles universelt rammeverk for stater, næringsliv og sivilsamfunn.

EIERSTYRING OG KONSERNLEDELSE

Agra er et norsk familieeid konsern og ble startet av Knut K. Heje i 1885. Agras prinsipper for god eierstyring og ledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til det beste for ansatte, aksjonærer og samfunnet for øvrig.

Ærlighet, redelighet og integritet skal være ledetråden i konsernselskapenes prosesser og daglig drift. Konsernet skal etterleve alle samfunnsregler og behandle alle parter med respekt og åpenhet.

Forskningsfadderemblem

Forskningsfadder for Kreftforeningen

Agra bidrar til forskning på kreft gjennom å være Forskningsfadder for Kreftforeningen. Kreftforeningen er en landsdekkende, frivillig organisasjon innen kreftarbeidet i Norge og har over 118 000 medlemmer og 27 000 frivillige. Arbeidet deres er basert på innsamlede midler og gaver.

Les mer på Kreftforeningens nettsider